KVKK Aydınlatma Metni

İNTERNET SİTEMİZE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

ALP LAZER SERVİS MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “ALP LAZER” olarak belirtilecektir.) olarak; şirketimiz ile ilişkili şahısların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak belirtilecektir.) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna önem vermekte ve bu kapsamda kişisel verilerinizin güvenliği için uygun olan tedbirleri almaktayız. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında, KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki hususlarda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
 
KVKK çerçevesinde şirketimize ait internet sitesinden almış olduğunuz hizmetler kapsamında sitemize bildirdiğiniz veya sitemizde gezinirken şirketimizce sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklanan amaç ve çerçevede işlenebilecektir. 
 
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz; ticari faaliyetlerimizi sürdürmek, verdiğimiz hizmetlerin gereklerini teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlerle iletişimimizi sağlamak, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirip sizlere daha iyi hizmet verebilmek, sizleri ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek, kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecektir. 
 
2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak şirketimizin internet alt yapısını sağlayan Lizbon Bilişim Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş.’ne, tedarikçilerimize, kargo şirketlerine ticari faaliyetimizin amacı doğrultusunda; avukatlarımıza, denetçilerimize, vergi danışmanları ile  danışmanlık ve hizmet aldığımız ve iş birliği yaptığımız diğer üçüncü kişilere iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz ya da resmi mercilerle kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla yurtiçine veya yurtdışına ilgili mevzuat uyarınca aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsam çerçevesinde ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebiyle; internet sitemiz ve mobil uygulamalardaki formlar, elektronik posta aracılığıyla; ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde elektronik yolla otomatik olarak toplanabilir. Ayrıca, web sitemizin kullanımı (tarama) aracılığıyla bir araya getirilen bilgileriniz toplanır ve işleme tabi tutulur. Bu bilgiler, ziyaretçi kimliği (ID), ziyaret tarih ve saati, kullandığınız tarayıcı tipi, İnternet Protokol Adresi (IP adresi) ve ziyaret edilen sayfaların yanı sıra web sitemizden indirdiğiniz dosya türü ile ilgili verileri de içerebilir. Bu veriler, çerez kullanımı esnasında elde edilebilir. Çerezler giriş kodu, parola ve tercihler de dahil olmak üzere bir dizi bilgiler içerebilir. Çerezler, tarama tercihlerinizin kaydını tutarak, sizlere daha hızlı ve daha fazla kişiselleştirilmiş hizmetler sunar. Ayrıca, önerilen içerik ve hizmetlerimizi geliştirmek için veya istatistiksel amaçlı olarak kişisel verileriniz tarafımızca işlenebilir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla, 
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Bu haklarınız ile ilgili yazılı talebinizi, şirketimizin “ALP LAZER SERVİS MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - Sahrayicedit Mah. Atatürk Cad. Atapark Ofis No: 50 Kat: 6 D: 10-11 34734 Kadıköy / İstanbul” adresine şahsen veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya noter kanalıyla ya da güvenli elektronik imzanız ile şirketimizin info@alplazer.net adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre başvurunuz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 
ALP LAZER SERVİS MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 
 

Ürünlerimizle ilgileniyor musunuz? Teklif İsteyin